ธนาคารกรุงเทพ ยกย่องนายดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ เป็นบุคคลทางภาคเกษตรของไทย


ธนาคารกรุงเทพ ยกย่อง 10 บุคคลทางภาคเกษตรของไทย สู่ทศวรรษที่ 2 ?โครงการเกษตรก้าวหน้า?

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย)และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี(กลาง) ในโอกาสให้เกียรติมาร่วมงานครบรอบ 10 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า และมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรทางภาคการเกษตรที่มีผลงานดีเด่น และดำเนินกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์แก่กระบวนการเกษตรก้าวหน้าของประเทศเพื่อ เป็นแบบอย่างให้เกิดการพัฒนาและยกมาตรฐานสู่การเป็นเกษตรก้าวหน้าเพิ่มมาก ขึ้น

โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย
ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาทางวิชาการ ได้แก่นายสัตวแพทย์กิจจา อุไรรงค์ และ รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม
ประเภทที่ 2 ด้านเกษตรกรอาวุโสได้แก่ ดร. จรัล ไชยองค์การ และนายดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
ประเภทที่ 3 ด้านเกษตรกรรุ่นใหม่ได้แก่ นายนรินทร์ศักดิ์ พัวตระกูล และนางสาวเตือนใจ บุพศิริ
ประเภทที่ 4 ด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ได้แก่ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ และนายประยูร หงส์รัตน์
ประเภทที่ 5 ด้านการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดได้แก่ นายมานพ แก้ววงษ์นุกุล และนางนรรถพร สุโพธิ์ (ถือรางวัลเรียงจากซ้ายไปขวา)
โดยทั้ง10 ท่าน ล้วนเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับอาชีพเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการ เกษตรและมีความสามารถในการจัดการธุรกิจภายใต้กลไกการตลาดปกติจนประสบความ สำเร็จในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพจนมี ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

ธนาคารกรุงเทพ ยกย่อง 10 บุคคลทางภาคเกษตรของไทย สู่ทศวรรษที่ 2 ?โครงการเกษตรก้าวหน้า?

นายโฆสิตปั้นเปี่ยมรัษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย)และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี(กลาง) ในโอกาสให้เกียรติมาร่วมงานครบรอบ 10 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า และมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรทางภาคการเกษตรที่มีผลงานดีเด่น และดำเนินกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์แก่กระบวนการเกษตรก้าวหน้าของประเทศเพื่อ เป็นแบบอย่างให้เกิดการพัฒนาและยกมาตรฐานสู่การเป็นเกษตรก้าวหน้าเพิ่มมาก ขึ้น

โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาทางวิชาการ ได้แก่นายสัตวแพทย์กิจจา อุไรรงค์ และ รศ.ดร. สุมิตรา ภู่วโรดม ประเภทที่ 2 ด้านเกษตรกรอาวุโสได้แก่ ดร. จรัล ไชยองค์การ และนายดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ประเภทที่ 3 ด้านเกษตรกรรุ่นใหม่ได้แก่ นายนรินทร์ศักดิ์ พัวตระกูล และนางสาวเตือนใจ บุพศิริ ประเภทที่ 4 ด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ได้แก่ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ และนายประยูร หงส์รัตน์ ประเภทที่ 5 ด้านการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดได้แก่ นายมานพ แก้ววงษ์นุกุล และนางนรรถพร สุโพธิ์ (ถือรางวัลเรียงจากซ้ายไปขวา) โดยทั้ง10 ท่าน ล้วนเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับอาชีพเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการ เกษตรและมีความสามารถในการจัดการธุรกิจภายใต้กลไกการตลาดปกติจนประสบความ สำเร็จในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพจนมี ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ